Tamburica Trajštof je jedna od najstarjih i najuspješnijih tamburaških ansamblov Gradišća. U toku svojega postojanja je imala grupa velik broj nastupov i koncertov u Austriji i u inozemstvu i je snimala nekoliko nosače zvuka.

Tamburašku grupu Trajštof je osnovao školski direktor Adalbert Kuzmich u ljetu 1934, a rodila se je iz seoskoga crikvenoga zbora. 1959. je Adalbert Kuzmich ponovno oživio grupu, da bi dalje peljao muzičke ambicije u Trajštofu, po prisilnom prekidu za vrime Drugoga svitskoga boja.

Na početku je grupa brojila samo 14 muških kotrigov. Pri nastupi su nosili črne hlaće i bijele košulje s kravatom, za razliku od današnjih nastupov u narodnoj nošnji. Interes za tradicionalnu muziku je bio tako velik, da se je stvorila 1962. i grupa naraštaja. Mladim junakom su se po prvi put pridružile i trajštofske divojke.

Peljanje grupe odrašćenih je preuzeo Kuzmićev sin Otto, a mladinu je podučavao direktor. 1970., po smrti direktora Kuzmicha, je sin Otto naprikzeo cijeli ansambl, i odrašćene i mlade. To je bila i faza povećanja repertoara. Zvana narodne muzike se je Otto Kuzmits skrbio i za koncertantnu muzičku literaturu i zeli su u svoj program i sakralne/vjerske kompozicije. A za još veće obogaćenje su se kotrigi društva u 1970. ljetu počeli učiti narodne tance.

1992. je preuzeo muzičko peljanje odrašćeni Wolfgang Kuzmits, treta generacija. Kot u pokoljenju pred njim je djelo s dicom i omladinskom grupom bilo u očevim ruka Otto Kuzmitsa. U zadnji ljeti su se svi trudili, da poboljšaju praksu i igranje kod nastupov. U pogledu repertoara su se trsili i nadalje igrati tradicionalne jačke i melodije. S druge strani su upeljali i aktualne kompozicije u odgovarajućoj obradi u prošireni program.

Otkad postoji tamburaška grupa se je prik 500 muzičarov iz Trajštofa naučilo kod familije Kuzmits tamburati.
Grupa je producirala jur 16 pločov i diskov (LP, MC, CD). Najnovija produkcija se zove “Ljubav Nova Stara” i sadržava izbor glazbenoga djela.

Kotrigi

Impressum

Copyright Tamburica Trausdorf 2017. Alle Rechte vorbehalten.
Konzept und Text von Tamburica Trausdorf.
Design by Anna Reiff
Template Copyright © 2017 Joomla Perfect. All Right Reserved.